เตรียมเปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี SPP Cogeneration

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 12:28 น.
เตรียมเปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี SPP Cogeneration
สนพ. รับฟังความคิดเห็นโครงการซื้อขายไฟฟ้าเสรี SPP Cogeneration หนุนแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า เพิ่มโอกาสขายไฟฟ้าส่วนเกินในตลาดกลาง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น“โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น”หรือ SPP cogeneration ซึ่งจัดทำโดยสถาบันปิโตรเลียม ว่า เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการ SPP Cogeneration ที่จะขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในรูปแบบสัญญา Firm ซึ่งมีปริมาณรับซื้อลดลงจากเดิมมีปริมาณรับซื้อสูงสุด 90 เมะวัตต์ สามารถนำปริมาณไฟฟ้าส่วนที่เกิน (Excess Capacity)จากปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้ลูกค้าตรงในนิคมอุตสาหกรรม มาสร้างตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้าที่มีกลไกการซื้อขายไฟฟ้าเสรี เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดซื้อขายไฟฟ้าประเทศในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมดังกล่าว ควรจะเป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยสนพ. จะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการฯ พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอรูปแบบตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรี SPP-Power Pool ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมนโยบายดังกล่าวต่อไป