เคาะ12 กิจการด้านการบินเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 19:25 น.
เคาะ12 กิจการด้านการบินเข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน
ครม.เห็นชอบร่างประกาศกิจการขนส่งทางอากาศและอากาศยาน ที่ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปถือปฏิบัติในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 12 กิจการ ได้แก่ ครัวการบิน (Catering Services) คลังสินค้า ระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานอุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการซ่อมบำรุง อุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุงการบริการขนส่งสัมภาระที่เกิดการตกค้างระหว่างเดินทาง การให้บริการด้านผู้โดยสาร (Passenger Handling Services)

การให้บริการรักษาความปลอดภัย การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูลและบอกทิศทางแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน การให้บริการล้างเครื่องบินด้วยระบบเคลื่อนที่ การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน การก่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้สนามบิน การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน

นอกจากนี้ ให้กิจการบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของการขนส่งทางอากาศตามมาตรา 7 (3) แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ด้วย