ศาลปกครองสูงสุดสั่งรัฐจ่ายเงิน "โฮปเวลล์" 1.2 หมื่นล้าน

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 11:57 น.
ศาลปกครองสูงสุดสั่งรัฐจ่ายเงิน "โฮปเวลล์" 1.2 หมื่นล้าน
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ กระทรวงคมนาคมคืนเงินค่าก่อสร้างให้ "โฮปเวลล์" 11,888 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย 7.5%ต่อปี

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางให้กระทรวงคมนาคมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 51 โดยคำพิพากษาดังกล่าวส่งผลให้ กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต้องคืนค่าก่อสร้างและอื่นๆ รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้กับบริษัทโฮปเวลล์ พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ

ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2551 ที่ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ต้องจ่ายเงินค่า เสียหายพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ให้กับบริษัท โฮปเวลล์ เนื่องจากบอกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของอนุญาโตฯ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2551 กรณีอนุญาโตฯ ไม่รับคำร้องกระทรวงคมนาคมและ ร.ฟ.ท. กรณีการบอกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรม

ต่อมา บริษัท โฮปเวลล์ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด นำมาสู่คำพิพากษาในวันนี้