"นิด้าโพล"เผยคนใช้จ่ายสงกรานต์ปี62น้อยกว่าปี61

  • วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 17:34 น.

"นิด้าโพล"เผยคนใช้จ่ายสงกรานต์ปี62น้อยกว่าปี61

นิด้าโพลเผยคนส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในช่วงสงกรานต์ปีนี้น้อยลงกว่าปี61 พร้อมเปิด 8 ค่าใช้จ่ายหลัก

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เรื่อง “การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2562 กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

จากการสำรวจเมื่อถามถึงกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีดังนี้

1) ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ พบว่า ร้อยละ 52.52 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 47.48 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 93.91 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 4.72 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.37 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

2) ค่ากินเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) พบว่า ร้อยละ 50.36 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 49.64 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 83.33 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 14.77 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.90 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

3) ค่าใช้จ่ายในการเล่นสงกรานต์/รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พบว่า ร้อยละ 32.13 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 67.87 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 92.78 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 6.22 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.00 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

4) ค่าเดินทาง/ที่พัก พบว่า ร้อยละ 28.22 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 71.78 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 71.10 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 22.95 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 5.95 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

5) ให้เงินคนในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 28.14 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 71.86 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 83.24 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 14.49 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 2.27 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

6) ซื้อของ/ช้อปปิ้ง/ดูหนัง/ฟังเพลง พบว่า ร้อยละ 12.55 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 87.45 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 87.27 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 11.46 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 1.27 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

7) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย พบว่า ร้อยละ 1.60 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 87.45 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 65.00 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 20.00 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 15.00 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

8) ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 1.04 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 98.96 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในจำนวนของ ผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย พบว่า ร้อยละ 30.77 ระบุว่า ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 23.08 ระบุว่า 5,001 - 10,000 บาท และร้อยละ 46.15 ระบุว่า มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

ด้านค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พบว่า ร้อยละ 19.58 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย และร้อยละ 80.42 ระบุว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ร้อยละ 38.78 ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ร้อยละ 58.78 ระบุว่า 1,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 1.22 ระบุว่า 5,001 – 10,000 บาท และมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เมื่อเทียบกับเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว (2561) พบว่า ร้อยละ 39.41 ระบุว่า ใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิม รองลงมา ร้อยละ 35.33 ระบุว่า ใช้จ่ายเท่าเดิม และร้อยละ 25.26 ระบุว่า ใช้จ่ายมากกว่าเดิม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงแหล่งเงินที่นำมาใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พบว่า ร้อยละ 76.10 ระบุว่า เงินตนเองรองลงมา ร้อยละ 22.86 ระบุว่า เงินจากครอบครัว และร้อยละ 1.04 ระบุว่า เงินจากการกู้ยืม

ข่าวอื่นๆ