สมาธิพลิกแผ่นดิน

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
สมาธิพลิกแผ่นดิน
เรื่อง ณ กาฬ เลาหะวิไลย

การปฏิรูปครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ แต่จะส่งผลในวงกว้างต่อประเทศ

เป็นการปฏิรูปโดยอาศัยรากฐาน ภูมิปัญญาของตัวเองนั่นคือการปลูกฝังสมาธิ

กระบวนการทั้งหมดมีการบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นกฎหมาย

หลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวคือการสร้างอนาคต วางรากฐานในระดับเด็ก เยาวชน ในกรอบเวลา 7 ช่วง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทั้งสติปัญญา จิตใจ และความรู้ความสามารถ

รากฐานสำคัญก็คือ ระยะแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ที่สมองจะพัฒนาได้มากสุด

เด็กในระยะนี้จะไม่มีการยัดเยียดการเรียนทางวิชาการ แต่จะให้มีการเล่น ผสมการเรียน เรียนรู้จากการเล่น เน้นการพัฒนาร่างกายสติปัญญา จะเน้นพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ เป็นหลัก

ที่สำคัญในร่างกฎหมายบัญญัติว่าต้องฝึกฝนให้เกิดสมาธิอย่างต่อเนื่อง

เด็กยังจะถูกฝึกหัดให้ควบคุมอารมณ์ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองเริ่มเข้าใจความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพกฎกติกา เห็นคุณค่าและมั่นใจในตนเอง รับรู้ความเห็นต่าง เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น รู้จักสังคมไทย วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นไทย

จากนั้นเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จะยกระดับความสามารถควบคู่กับด้านจิตใจให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อาทิ เมื่อมีอายุเกิน 6 ขวบจนถึง 12 ปี รู้จักสิทธิและหน้าที่ มีจิตอาสา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึมซับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สุดท้ายแล้วการพัฒนาแต่ละขั้นเพื่อหวังว่า ระบบการศึกษาแห่งชาติ นอกจากจะปลูกฝังด้านทักษะอาชีพแล้ว ยังต้องฝึกฝนให้รู้จักแสวงหาความสุขสงบทางจิตใจ

คนไทยในอนาคตจะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัด เป็นปฏิปักษ์ต่อการทุจริต กล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ฯลฯ

ทั้งหมดจะเป็นผลที่ต่อยอดจากรากฐานแรกคือสมาธิ เพื่อให้สมาธิสร้างปัญญา สร้างพลังคุ้มกันสำหรับอนาคต

และการนำสมาธิเข้ามาสู่ระบบการศึกษา ยังมีเหตุผลสำคัญคือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่มาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ การจะทำให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสเท่ากันในทุกๆ ด้าน คงเป็นไปไม่ได้

เด็กจากครอบครัวฐานะดีย่อมมีโอกาสเสริมมากกว่าจากพลังทุนทรัพย์ ทั้งการเรียนพิเศษ การศึกษาเพิ่มเติมด้วยหลักสูตรดังๆ การส่งไปเรียนในต่างประเทศ ฯลฯ

แต่ปัญญาที่เกิดจากสมาธิ เป็นสิ่งที่จะได้รับโดยเท่าเทียม ติดตัวไปตลอด ไม่ว่าจะยากดีมีจน สามารถใช้เป็นกุญแจสร้างอนาคต โดยไม่เลือกกาลเวลา สถานที่ ตัวบุคคล หรือฐานะ

โอกาสของประเทศจะพลิกฟื้นด้วยรากฐาน ด้วยพลังที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้มาอย่างเนิ่นนาน

เป็นอนาคตที่สร้างขึ้นจากสมาธิ จากปัญญาของสมาธิโดยแท้