งานใหม่

วันที่ 20 ธ.ค. 2559 เวลา 09:18 น.
โดย...ปริญญา ชูเลขา

เหมือนฟ้าผ่าเมื่อจู่ๆ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพราะเห็นว่าองค์กรเหล่านี้มีปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน

เดิมทีสภาที่ปรึกษาฯ ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนอแนะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาพัฒนาการเมืองเสนอแผนพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเสนอแผนพัฒนากฎหมายต่อรัฐสภา แต่ที่ผ่านมาข้อเสนอแนะทั้งสามองค์กรเป็นเพียงแค่เสือกระดาษ เพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะบริหารตามนโยบายที่พรรค การเมืองหาเสียงไว้

เหตุผลในการยุบสามองค์กรนี้เพื่อมารับภารกิจใหม่ตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ เพราะในอนาคตรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องนำเสนอนโยบายบริหารประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี สว.ทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงาน

จึงทุบโต๊ะว่าเป็นเรื่องท้าทายฝีมือรัฐบาลที่จะทำให้สามองค์กรนี้เป็นกลไกทรงประสิทธิภาพในการเดินหน้าการปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายได้จริงหรือไม่