ปรับระบบ

วันที่ 27 มิ.ย. 2559 เวลา 09:33 น.
โดย...ปริญญา ชูเลขา

อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย ตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ

สิ่งที่ต้องปรับปรุงประกอบด้วย 10 ด้านหลักๆ คือ 1.การเริ่มต้นธุรกิจในการขอจดทะเบียนบริษัทของกระทรวงพาณิชย์ 2.การขออนุญาตก่อสร้างของ กทม. 3.การขอใช้ไฟฟ้าหรือน้ำประปา กระทรวงมหาดไทย 4.การจดทะเบียนทรัพย์สิน กรมที่ดิน 5.การได้รับสินเชื่อ

6.การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย 7.การชำระภาษีของกระทรวงการคลัง 8.การค้าระหว่างประเทศ 9.การบังคับคดีของกรมบังคับคดี และ 10.การแก้ไขปัญหาคดีล้มละลายของศาลแพ่ง ทั้งหมดยังคงมีความล่าช้าในการบริการ

ดังนั้น การจะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย จึงต้องเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เกิดการเอื้ออำนวยและมีการพัฒนาระบบให้สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้เบ็ดเสร็จเหลือเพียงขั้นตอนเดียว

อย่างไรก็ดี การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน จึงต้องคำนึงถึงการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการ และการปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

หากทุกอย่างดำเนินการไปได้ตามนี้ ขอทุบโต๊ะได้เลย จะประสบความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศไทย

บทความแนะนำ