ศาลจับโกง

  • วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เวลา 11:36 น.

โดย...ปริญญา ชูเลขา

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเร่งกระบวนการตัดสินคดีทุจริตคอร์รัปชั่นให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการจัดตั้งศาลเฉพาะคดี โดยออกเป็นกฎหมายเฉพาะตามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งศาลป้องปรามการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีป้องปรามการทุจริต  พ.ศ. ... โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งรัดการลงโทษผู้กระทำความผิดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำหรับการทุจริตในภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบในการให้สัญญา สัมปทานโครงการต่างๆ ที่มีงบประมาณดำเนินการสูง โดยมีข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์ตอบแทนร่วมกัน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบการทุจริตได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติให้เอื้อประโยชน์พวกพ้อง การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่จะต้องใช้ระเบียบที่ยุ่งยากมากขึ้น การไม่ต่อรองราคาให้ถูกลง ทั้งๆ ที่รู้ดีว่าราคาสูงกว่าราคากลาง และการตรวจรับที่ไม่ได้ออกไปตรวจสถานที่จริงโดยใช้การตรวจในเอกสาร จึงกลายเป็นช่องโหว่ในการทุจริต สำหรับสาเหตุที่ถูกจับได้หรือถูกร้องเรียน เพราะเกิดจากมีการร้องเรียนจากผู้ที่เสียผลประโยชน์และจากสื่อมวลชน

แม้ประเทศไทยจะมีองค์กรปราบทุจริตจำนวนมาก เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระบวนการปกติต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนยาวนาน บางคดีคั่งค้างในชั้นสืบสวนสอบสวนจนในที่สุดผู้กระทำผิดเกษียณอายุราชการ หรือบางคดีหมดอายุความในที่สุดผู้กระทำผิดลอยนวล

จึงทุบโต๊ะว่า ศาลพิเศษนี้ต้องเหนือชั้น ด้วยเทคนิคพิเศษที่สามารถสาวไส้หลักฐานแบบคาหนังคาเขา จนสามารถล่าตัวคนทำผิดคดโกงมาลงโทษให้จงได้ เพราะการทุจริตกระทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่ระดับล่างไปจนระดับสูง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ