50 ปี มช.

  • วันที่ 07 ม.ค. 2558 เวลา 09:15 น.

โดย...กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

22 ม.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงวุฒิ7 คน คือ

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มณเฑียร บุญตัน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.นพ.สมคิดศรีดโรมนต์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ศ.ดร.จีออน กีออน ฮาน วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สอบถาม รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ความว่า มณเฑียร อดีต สว.คุณภาพผู้นัยน์ตาพิการนั้นเป็นศิษย์เก่า มช.จบเอกภาษาอังกฤษ

นี่เป็นหนึ่งในเรื่องดีๆ ในโอกาสฉลอง 50 ปี ม.เชียงใหม่ที่จะฉลองกันในวันที่ 22-24 ม.ค.นี้

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ