posttoday

Z.com เพิ่มทุน 400 ล้าน เป็น 3,279.99 ล้าน เสริมแกร่งทางการเงิน

11 กรกฎาคม 2567

Z.com เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 400 ล้านบาท จาก 2,880 ล้านบาท เป็น 3,279.99 ล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ไทย ย้ำยุติให้บริการบัญชีมาร์จิ้น มีผล 20 ธ.ค.67

นายประกฤต ธัญวลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Z.com เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2567 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 400 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท

ทั้งนี้ Z.com ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จในวันที่ 9 ก.ค.2567 โดยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน เพิ่มขึ้นจาก 2,880 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,279.99 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ไทยได้

ก่อนหน้านี้ Z.com แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทว่า บริษัทได้ตัดสินใจยุติการให้บริการในส่วนของบัญชีมาร์จิ้นทั้งหมด ในวันที่ 20 ธ.ค.2567 ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งนักลงทุนเกี่ยวกับรายละเอียดการยุติการให้บริการในส่วนดังกล่าวต่อไป และขอให้นักลงทุนที่ใช้บริการบัญชีมาร์จิ้นของบริษัทติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการปิดบัญชีให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนด (ตามที่จะได้แจ้งให้ทราบในหนังสือของบริษัทต่อไป)

ในส่วนของบัญชี Cash Balance นั้น บริษัทยังคงให้บริการแก่นักลงทุนตามปกติโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สำหรับ Z.com ประกอบธุรกิจให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการเฉพาะ 2 ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ บัญชีเงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance Account) และบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลัก และให้ลูกค้าบริการตนเองผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Z.com”

Z.com เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท จีเอ็มโอ อินเตอร์เนท กรุ๊ป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น