"ในหลวง"เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามสธ.เป็นวันที่สาม

วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 20:00 น.
"ในหลวง"เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามสธ.เป็นวันที่สาม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวันที่สาม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เวลา17.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 เป็นวันที่สาม ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช รศ.มานิตย์ จุุมปา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,374 ราย จากนั้น พระราชทานเข็มทองคำตรีศรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้คะแนนยอดเยี่ยม บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จฯ กลับ