"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 08 ธ.ค. 2563 เวลา 20:34 น.
"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559– 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาตม เวลา? 15.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8- 11 ธันวาคม 2563 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อเสด็จฯถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้น นายเจริญฤทธิ์  กราบถวายรายงานและ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระแสงราชศัสตราประจำเมืองเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระแสงราชศัตราประจำเมืองเชียงใหม่ แล้วพระราชทานแก่มหาดเล็กเชิญไปเก็บรักษา ณ ห้องรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ต่อจากนั้น  พล.ท.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่านข้าราชการ และประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเทียนชนวนจาก เจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องทองน้อย แก่นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องทองน้อย แก่นายศรัณยู  มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญไปบูชาพระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อ.เมืองจ.เชียงใหม่

เวลา 7.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 -2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการบินทรงสำเร็จ การฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินในประเทศ จากหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ โรงเรียนการบินทหารบก โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ และทรงศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ของสหภาพยุโรป และทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้านการบิน

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวน 1,692 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัแม่ฮ่องสอน โดยความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาวิศวกรสังคม จิตอาสา ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่น และได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 สถาบัน ที่ผลิตและพัฒนาครูในโครงการ "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คน