"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานกระบี่ให้นักเรียนนายร้อยจบการศึกษา

วันที่ 15 พ.ย. 2563 เวลา 21:41 น.
"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานกระบี่ให้นักเรียนนายร้อยจบการศึกษา
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี"พระราชทานกระบี่-ให้พระบรมราโชวาท แก่นักเรียนนายร้อยที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

เมื่อเสด็จถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาส พระราชวโรกาสให้ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พันเอกหญิง ธวัลยา ศรีเพ็ชร์พันธุ์ นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

ต่อมาพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่รับราชการในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 และผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำการศึกษา 2561 - 2562 ตามลำดับ จำนวน 196 ราย

จากนั้น พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือประจำปีการศึกษา 2562 ที่รับราชการในหน่วยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 และผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 77 ราย

ต่อมาพระราชทานกระบี่และปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ที่รับราชการในหน่วยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 ประจำปีการศึกษา 2561 และผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 จำนวน 85 ราย

ต่อจากนั้น พระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในส่วนของนายทหารสัญญาบัตรชายจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 38 ราย เสร็จแล้ว ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตน

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความตอนหนึ่งว่า "ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายทหารของกองทัพไทย ท่านทั้งหลายเมื่อผ่าการศึกษาอบรมแล้วตามหลักสูตร ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ก็คงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น มีข้อที่ควรคำนึงหลายอย่าง

อย่างหนึ่งคือหลักวิชา ซึ่งแต่ละคนจะต้องรู้จักนำมาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งหมั่นฝึกศึกษาเพิ่มเติมให้ยิ่งสูงขึ้นและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ อย่างหนึ่งคือ วินัย ซึ่งแต่ละคนจะต้องดำรงไว้อย่างเคร่งครัดแน่วแน่ ในฐานะที่เป็นทหาร อีกอย่างหนึ่งคือ ศีลธรรม ซึ่งแต่ละคนจะต้องยึดมั่นเป็นเครื่องกำกับประดับประคองกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง ถ้าทุกคนตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ในกรอบขอบเขตของหลักวิชา วินัย และศีลธรรม ให้ครบถ้วน เชื่อว่าจะมีความสำเร็จในภารกิจสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ สมดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย" 

ภาพ สำนักพระราชวัง