นายกฯ-ครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงเนื่องใน "วันฉัตรมงคล"

วันที่ 04 พ.ค. 2563 เวลา 20:33 น.
นายกฯ-ครม.ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงเนื่องใน "วันฉัตรมงคล"
นายกฯพร้อมครม. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.63

นายกฯพร้อมครม. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.63

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูล ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พ.ค.63 ดังนี้

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส และ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันฉัตรมงคล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรี บรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกของปวงประชาราษฎร สมดั่งพระปฐม บรมราชโองการที่ได้พระราชทานอารักขาแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยพระราชปณิธานที่มั่นคงแน่วแน่ ที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ราษฎร เพื่อให้ความสามัคคีนั้นเป็นกำลังในการส่งเสริม และพัฒนาประเทศชาติ

น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของ ปวงประชาและพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมา อีกทั้งพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเป็น แนวทางแก่พสกนิกร ได้นำมาซึ่งกำลังใจและก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะก้าวผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ พระมหากรุณาธิคณุ อันหาที่สุดมิได้นี้จักตราตรึงอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป

ในโอกาสมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญ พลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพร ใหใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสาราญพระบารมีแผ่ไพศาล ไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ