พระราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 19:10 น.
พระราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานเปิดงาน 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ และทรงรับการทูลเกล้าฯถวายดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.62 เวลา 16.14 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรง รับการทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กม.26 ถนนบางนา - ตราดอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เฝ้าฯรับเสด็จ

การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จฯไปยัง THE SEAT OF WISDOM (รูปปั้นแม่พระ) ทอดพระเนตรศาลาจตุรมุขไพจิตร และเสด็จฯเข้าสู่ห้อง KING และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ที่ห้อง QUEEN แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับ คณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด

 

ต่อมาเสด็จฯไปยังชั้น 3 ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการความเป็นมา 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิต ที่ชั้น6 แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ ไปยัง วัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสด็จฯเข้าภายในวัดพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ภาวนาเริ่มพิธี ภราดา เดชาชัย ศรีพิจารณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้า ๆ ถวายคำประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ ภราดา ศิริชัย ฟอนซีกา กรรมการสภามหาวิทยลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้า ฯ ถวาย พระมาลาดุษฎีบัณฑิต และผ้าประดับพระอังสา ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ทูลเกล้า ๆ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 

"ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อถวายงานและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และยังคงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถด้านต่างๆอาทิ หลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ หลักสูตรการบินทหารบกอากาศยาน ปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก หลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ ทรงมีความสามารถผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลPPL(A) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส่งพระปรีชาสามารถด้านการบินบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T แบบ Cessna T 41 แบบ CT-4Eและแบบ PC-9 ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และBoein 737-800 ซึ่งพระปรีชาสามารถด้านการบินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีการบินระดับสูงทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งทำให้การดำเนินงานตามแผนภารกิจต่างๆเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด"

จากนั้น นักขับร้องเพลงแผ่นดินของเราถวายพระพร พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบ วจนพิธีกรรม ถวายพระพร และนักขับร้องเพลง Shine Jesus Shine พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ถวายพระพร (Pontifical Blessing) นักขับร้องเพลง Power of Your Love ถวายพระพรเป็นอันเสร็จพิธี สมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ