กาฬสินธุ์เคาะเปิดเรียนเฉพาะชั้นป.6กับม.3

วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 13:15 น.
กาฬสินธุ์เคาะเปิดเรียนเฉพาะชั้นป.6กับม.3
กาฬสินธุ์- กาฬสินธุ์คงคำสั่งงดเรียน On Site เว้นป.6กับม.3 ส่วน ม.ปลาย-อาชีวะให้อยู่ในดุลยพินิจผู้บริหารสถานศึกษาและต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันโควิด-19 ร่วมพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 2 ที่มีสาระสำคัญให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน งดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรืออาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท (On Site) โดยให้สอนออนไลน์ ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา

นอกจากนี้ ได้อนุญาตให้อาคารหรือสถานที่ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย และโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูผู้ช่วย โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 2,326 คน มีการเว้นระยะห่าง ห้องสอบ ห้องละ 25 คน ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม 3 ได้ที่โรงพยาบาลวัคซีน ของแต่ละอำเภอ สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน