สู้ไม่ถอย!คนเพชรฮือต้านโรงไฟฟ้าขยะทำลายชุมชน

วันที่ 12 ธ.ค. 2563 เวลา 14:53 น.
สู้ไม่ถอย!คนเพชรฮือต้านโรงไฟฟ้าขยะทำลายชุมชน
เพชรบุรี-ชาวบ้านเปิดเวทีสาธารณะต้านโรงไฟฟ้าขยะเชื่อ"ทำลายสิ่งแวดล้อม-วิถีชีวิตชุมชน"ลั่นเสาต้นเดียวก็ไม่ยอมให้สร้าง พร้อมประกาศเดินหน้าสู้กับนายทุน

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะใน จ.เพชรบุรี มีการจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง "การขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่จังหวัดจัดการขยะอย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี" โดยมีชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ รวมถึงคัดค้านกรณีโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย และการลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย มาร่วมระดมความเห็นและคัดค้านกว่า 200 คน รวมถึง พระอธิการดำหริย์ ธัมมรังษี เจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน มาร่วมแสดงความเห็นคัดค้านด้วย

ทั้งนี้ ชาวบ้านที่มารวมตัวกันต่างเห็นพ้องร่วมกันว่า โรงไฟฟ้าขยะไม่ควรเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแวดล้อมด้วยไร่นา ชุมชน วัด และโรงเรียน หากมีโรงไฟฟ้าขยะเกิดขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยยื่นเรื่องคัดค้านถึงจังหวัด และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาลแล้ว ทำให้เรื่องดังกล่าวเงียบไป ชาวบ้านใช้เวลาต่อสู้กับนายทุนมาเกือบ 4 ปี พร้อมทั้งยืนยันว่า จะไม่ยอมให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่อย่างเด็ดขาด แม้แต่เสาต้นเดียวก็ไม่ยอมให้สร้าง

ด้านพระอธิการดำหริย์ ธัมมรังษี เจ้าอาวาสวัดเขาทะโมน กล่าวว่า การออกมาต่อต้านของชาวบ้านเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย เรามีสิทธิได้รับอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจ เราต้องช่วยกันเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมทำเพื่อลูกหลาน มีคนบอกว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะเป็นพวกถ่วงความเจริญ แต่ก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้ถ่วงความเจริญแต่เราเป็นพวกพลเมืองสร้างสรรค์ที่ลุกขึ้นมารักษาสิ่งแวดล้อมให้ใสสะอาดอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป พวกเราจะขอใช้สิทธิที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย

สำหรับ จ.เพชรบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในแผนการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่เป้าหมายของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกำจัดขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ได้แก่ โรงงานคัดแยกและการฝังกลบขยะอันตรายและขยะทั่วไป โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การหล่อหลอมเศษโลหะ และโรงไฟฟ้าจากขยะ โรงงานเหล่านี้เริ่มส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสุขสงบของชุมชนท้องถิ่นกว้างขวางมากขึ้น เช่น กรณีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มนักลงทุนไทยและจีน ที่เข้ามาตั้งโรงงานคัดแยกและแปรรูปขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย

นอกจากนั้น ยังมีการลักลอบฝังกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เกิดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะที่ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง และต.ท่าเสน อ.บ้านลาด หลังจากที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกำจัดขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ส่งผลให้จ.เพชรบุรีกลายเป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยตกค้างเกิน 500,000 ตัน หากไม่ได้รับการจัดการไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมาก จากการรวบรวมข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าภายในจ.เพชรบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 625,896 ตัน (ทั้งประเทศมีจำนวนขยะมูลฝอยตกค้างประมาณ 30.49 ล้านตัน) ขณะที่ จ.เพชรบุรีเคยเป็นจังหวัดที่มีขยะซึ่งเกิดจากคนในพื้นที่เพียง 193,669 ต่อปีเท่านั้น (ข้อมูลปี 2557)

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ในต.ท่าเสน อ.บ้านลาด พบว่าชาวบ้านจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ได้นำป้ายข้อความคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในต.ท่าเสนมาติดตามหน้าบ้าน และตามสถานที่ชุมชนจำนวนมาก