พ่อเมืองพาผู้ว่าน้อยทัวร์ดูการทำงานของจริงปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด

วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 20:23 น.
พ่อเมืองพาผู้ว่าน้อยทัวร์ดูการทำงานของจริงปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด
ปทุมธานี-พ่อเมืองปทุมฯจัดโครงการผู้ว่าน้อยเปิดโอกาสให้เยาวชนติดตามดูของจริงการบริหารงานจังหวัดปลูกจิตสำนึกรักบ้านเมืองเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้นำนักเรียนในโครงการผู้ว่าน้อย มาพบปะเรียนรู้ พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้ว่าน้อยได้ตามผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ไปศึกษาดูงานที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ไปที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คนจากโรงเรียนปทุมวิไลมาเป็นผู้ว่าน้อย

จากนั้น เดินทางต่อไปศาลจังหวัดปทุมธานี เข้าพบนายกิตติพงศ์ ทองปุย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของศาลจังหวัดปทุมธานี และได้เดินทางตามผู้ว่าราชการจังหวัดไปที่โรงเรียนสามโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเถอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนที่มีคุณภาพของจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายชูชาติ เที่ยงธรรม.ช ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและผู้บริหารโรงเรียนสามโคกให้การต้อนรับ

จากนั้นนายชัยวัฒน์ ได้ร่วมประชุมเรื่อง ปทุมธานีเมืองของทุกคน พัฒนา ระบบ กลไก และเพิ่มประสิทธิภพ การบริการของภาครัฐ การบริการสาธารณะ ภายใต้แนวคิดการ บริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ควบคู่ไปกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ การส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย จากนั้นได้เยี่ยมชมร้านอาหารภายในโรงเรียนสามโคก และร่วมรับประทานอาหารกับคณะผู้ว่าน้อยแบบเรียบง่าย โดยสั่งข้าวแกงราดข้าวมาทาน และเยี่ยมชมศึกษาการบริหารขยะเปียกและขยะแห้งที่เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนสามโคก โดยร่วมแตะบอลอย่างเป็นกันเองกับเด็กนักเรียนในช่วงพักเที่ยงอีกด้วย

ก่อนเดินทางกลับ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้พาคณะผู้ว่าน้อยขึ้นหอชมเมืองปทุมธานี โรงเรียนสามโคกเพื่อชมวิวพาโนรามาริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้น เดินทางต่อไปดูการทำงานที่เทศบาลเมืองปทุมธานี และร่วมงานแถลงข่าวปั่นจักรยานรำลึก 205 ปี ประทุมธานี และเยี่ยมชม หอนิทรรศน์ปทุมธานี ศาลากลางหลังเก่าสมัย ร.5 ก่อนเดินทางกลับ

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการผู้ว่าฯ น้อยขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสนใจในการศึกษาการบริหารจังหวัดปทุมธานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อการบริหารบ้านเมือง เนื่องจากเห็นว่า บ้านเมืองไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคนที่จะต้องร่วมกันดูแล และรับผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติ จึงมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรจัดโครงการขึ้น โครงการนี้จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบ และสามารถสร้างความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ได้

สำหรับ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี โดยให้เด็กและเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความต้องการที่จะศึกษาดูการทำงานของผู้ว่าในการบริหารจังหวัดปทุมธานี ไปในรูปแบบใดและทิศทางใด เข้ามาร่วมเดินทางไปทำงานกับผู้ว่าในแต่ละวันเพื่อเห็นการทำงานของผู้บริหารของจังหวัดปทุมธานี