พ่อเมืองสุราษฎร์ห่วงประชาชนหย่อนยานมาตรการคุมเข้มโควิด-19

วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลา 16:11 น.
พ่อเมืองสุราษฎร์ห่วงประชาชนหย่อนยานมาตรการคุมเข้มโควิด-19
สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าฯออกคำสั่งด่วนปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทุกแห่งรวมถึงที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พร้อมกำชับร้านสะดวกซื้อเข้มงวดกับลูกค้า หลังพบประชาชนเริ่มหย่อนยานไม่สวมหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2968/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 20 ดังนี้ 1. ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ดังนี้ 1.)แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำ ได้แก่ ป่าต้นน้ำ น้ำตก บ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อน ทุกแห่ง 2.) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตามข้อ (1) ที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด

ส่วนข้อ 2 ให้ร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการระหว่างเวลา 04.00 - 23.00 น. โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้ก่อนเข้าใช้บริการ , ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าทุกจุดอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ , ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งให้ทำความสะอาดภายในร้านอย่างต่อเนื่อง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน , ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน และให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเท่านั้น และให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างและเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ขณะนี้ใน จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มหวั่นวิตกจากการมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดบริการห้างสรรพสินค้าเป็นวันแรก ปรากฏมีประชาชนไปบริการมากโดยไม่เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยคาดไว้ใต้คางซึ่งไม่ได้ป้องกันอะไร หากมีผู้ติดเชื้อใหม่หลังจากไม่มีมา 38 วัน จึงมีความเสี่ยงอาจจะต้องถูกเริ่มนับหนึ่งใหม่และมีการปิดห้างต่างๆ อีกครั้ง