ภูเก็ตประกาศปิด "ป่าตอง" วัดไข้ทุกคนในพื้นที่หาผู้ติดเชื้อโควิด

วันที่ 05 เม.ย. 2563 เวลา 08:12 น.
ภูเก็ตประกาศปิด "ป่าตอง" วัดไข้ทุกคนในพื้นที่หาผู้ติดเชื้อโควิด
ผู้ว่าฯภูเก็ตออกประกาศปิดพื้นที่ "ต.ป่าตอง" ตรวจวัดไข้ประชาชนทุกคน ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมฉีดฆ่าเชื้อทุกหลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 63 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1823/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19พื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สาระสำคัญของคำสั่งฉบับนี้ ระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตพบว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ80เป็นผู้ที่ทำงานหรือสัมผัสกับผู้ทำงานในสถานประกอบการในซอยบางลาเขตเทศบาลเมืองป่าตองทั้งสิ้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจึงออกคำสั่งไว้ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2563 เนื่องจากพื้นที่ตำบลป่าตองเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่นจึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

รวมทั้งมีการกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด19 ที่ จุดตรวจคัดกรองสี่กอ ถนนพระบารมี ตำบลกะทู้ จุดตรวจคัดกรองไซม่อนคาบาเร่ ถนนสิริราชย์ ต.ป่าตอง จุดตรวจคัดกรองหน้าโรงเรียนบ้านกะหลิม ถนนกมลา-ป่าตอง ทั้งนี้ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำจุดคัดกรองและให้เทศบาลเมืองป่าตองร่วมปฏิบัติการ

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอำเภอกะทู้และเทศบาลเมืองป่าตองจัดบุคลากรเข้าตรวจวัดไข้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตองทุกคนหากพบผู้ใดมีอาการที่เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังจะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ให้เทศบาลเมืองป่าตอง ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน บ้านพักอาศัย ร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลป่าตองโดยการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือน

หากมีโรงแรมใดในตำบลป่าตองจำเป็นจะต้องให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานให้โรงแรมจัดหาที่พักให้พนักงานจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จเพื่อป้องกันมิให้มีการเคลื่อนย้ายพนักงานซึ่งอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคแต่หากพนักงานคนใดประสงค์จะกลับภูมิลำเนาให้โรงแรมแจ้งรายชื่อพนักงานให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจภูเก็ต(ท่าฉัตรไชย)พิจารณาเป็นรายกรณีจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เมษายน 2563

ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ไปยังบุคคลอื่นอีก

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่าง