ตั้ง"เนวิน-ส.สบุรีรัมย์"เป็นผช.เจ้าพนักงานคุมโควิด

วันที่ 04 เม.ย. 2563 เวลา 19:56 น.
ตั้ง"เนวิน-ส.สบุรีรัมย์"เป็นผช.เจ้าพนักงานคุมโควิด
บุรีรัมย์- ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ตั้งเนวิน และสส.ภูมิใจไทย เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงนามในคำสั่งของจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ความว่า

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 6

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในเขตท้องที่ที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 6(1) และในฐานะผู้รับนโยบายและคำสั่งจากกระทรวง มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในราชการของจังหวัด ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

จึงแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย

1.นายเนวิน ชิดชอบ

2.นายสนอง เทพอักษรณรงค์

3.นายรังสิกร ทิมาตฤกะ

4.นายสมบูรณ์ ซารัมย์

5.นายโสภณ ซารัมย์

6.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา

7.นายไตรเทพ งามกมล

8.นายจักรกฤษณ์ ทองศรี

9.นายรุ่งโรจน์ ทองศรี10.นายภูษิต เล็กอุดากร

โดยให้มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 6 (1) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป