โควิดลามหนัก!!ภูเก็ตสั่งปิดโรงแรมทุกประเภท 4 เม.ย.

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 16:01 น.
โควิดลามหนัก!!ภูเก็ตสั่งปิดโรงแรมทุกประเภท 4 เม.ย.
ผู้ว่าฯภูเก็ต ออกคำสั่ง ปิดโรงแรม ทุกประเภท ไม่มีกำหนด ตั้งแต่ 4 เม.ย. สกัดโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 1797/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยลงนามเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

สาระสำคัญ ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ คือ จากมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2563 ออกคำสั่งไว้ ปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ยกเว้น โรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้พักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมดแล้วให้ปิดทันที โดยไม่มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก ทั้งนี้ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1)ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น