นราธิวาสจัดสรรหน้ากากอนามัย ผู้ว่าฯย้ำต้องถึงมือจนท.เสี่ยงสัมผัสโควิด-19

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 16:31 น.
นราธิวาสจัดสรรหน้ากากอนามัย ผู้ว่าฯย้ำต้องถึงมือจนท.เสี่ยงสัมผัสโควิด-19
นราธิวาส-นราธิวาสประชุมคณะทำงานจัดสรรหน้ากากอนามัย ผู้ว่าฯย้ำต้องถึงมือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19ทุกคน

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุมเรื่องไการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) จากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 19,000 ชิ้น เป็นเวลา 7 วัน เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เพื่อให้การจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทั่วถึง จังหวัดนราธิวาสจึงได้มีคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 1388/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดสรรหน้ากากอนามัย จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะทำงานอำนวยการ รวมทั้งคณะทำงานตรวจนับหน้ากากอนามัย คณะทำงานรับและส่งหน้ากากอนามัย และคณะทำงานกระจายหน้ากากอนามัยในพื้นที่อำเภอ โดยมีการกำหนดระบบการรับและแจกจ่ายบัญชีจัดสรรหน้ากากอนามัย จังหวัดนราธิวาส แยกตามอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ

"การส่งหน้ากากอนามัยไปยังอำเภอต่างๆวันต่อวัน ซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอน ให้มีการเซ็นต์รับ แจกตามพื้นที่ มีภาพประกอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด"นายเอกรัฐ กล่าว