สถ.แจงเลิกจ้างครูเด็กเล็กอปท.98รายวุฒิการศึกษาไม่ตรงสายงาน

วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 14:21 น.
สถ.แจงเลิกจ้างครูเด็กเล็กอปท.98รายวุฒิการศึกษาไม่ตรงสายงาน
อธิบดี สถ.แจงเลิกจ้างครูเด็กเล็กอปท. ทั้ง 98 รายวุฒิการศึกษาไม่ตรงสายงานและไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยาหากช่วยคือจ้างเป็นพนักงานจ้างเท่านั้น

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 98 คน ได้ยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมเพื่อขอให้ระงับหรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) 8/2560 ที่วินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)เนื่องจากไม่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการคุ้มครองเยียวยานั้น

อธิบดี สถ. กล่าวว่า บุคคลทั้ง 98 รายคือผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันแต่งตั้งในปี พ.ศ.2554 – 2556 แต่ต่อมามีการร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง จึงเป็นเหตุให้ต้องวินิจฉัยโดยก.ท.ประชุม เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และมีมติว่าคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ถือว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

อธิบดี สถ. กล่าวต่อไปว่ากรมฯไม่่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางออก และให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้คุณครูกลุ่มนี้ได้รับความเดือดร้อน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อที่ประชุมได้มีมติยืนยันว่าทั้ง98 คน ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตั้งแต่ต้นแล้ว และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเยียวยา และไม่มีเหตุแห่งการเยียวยา เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้จึงได้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงนี้ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว รวมทั้งแจ้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทราบอีกทางหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามตอนนี้มีหนทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะช่วยได้ นั่นคืออปท. ทำการจ้างเป็นพนักงานจ้างแทนเท่านั้น