กทม.สรุปข่าวบริการประจำสัปดาห์

วันที่ 17 ก.พ. 2558 เวลา 17:17 น.
กทม.สรุปข่าวบริการประจำสัปดาห์
กทม.สรุปข่าวสำนักงานเขต และบริการประจำสัปดาห์โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้   ทุ่งครุเชิญชวนเที่ยวงาน “ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 58”นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรเขตทุ่งครุ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ           กลุ่มประชาคมต่างๆ ในพื้นที่ กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว “ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 58” มหกรรมคืนความสุขให้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 58 เวลา 09.00–24.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมเขตทุ่งครุ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและพืชผลทางการเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น  โดยคืนความสุขให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย และช่วยเหลือสนับสนุนกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายมหานครแห่งความสุข และมหานครแห่งโอกาสของทุกคน ของกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 58” เลือกซื้อเลือกชมของดีเขตทุ่งครุ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สินค้าโดยตรงจากโรงงาน และผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูง Bangkok Brand การจัดนิทรรศการและความคืบหน้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ เช่น การประกวดแพะ โชว์ไก่แจ้ การแสดงของน้องๆ นักเรียน การแสดงโชว์ตลก พร้อมเสียงเพลงขับกล่อมจากนักร้องชื่อดัง การแข่งขันชกมวยไทย เป็นต้น ธนบุรีขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล                        นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยการคัดแยกขยะที่บ้าน ใช้หลักจัดการขยะแบบจตุภาคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และศาสนา ร่วมคิด ร่วมวางแผนจัดการ ให้ความสำคัญกับสถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางในการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด การเรียนรู้ต่างๆ  ดังนั้นเขตฯ จึงจัดโครงการทอดผ้าป่ารีไชเคิล ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี มีกำหนดการทอดผ้าป่าฯ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.พ. ครั้งที่ 2  เดือน มิ.ย. และครั้งที่ 3 เดือน ก.ย. 58 ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิล คัดแยกขยะมูลฝอยที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานครได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตและใกล้เคียง ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ สิ่งของเหลือใช้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า หนังสือที่ยังใช้ได้ มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หรือสอบถามข้อมูลโทร. 0 2465 5666 และ 0 2465 0025 ต่อ 5624 ปทุมวันชวนเที่ยวชม “พิพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สัน” ร่วมอนุรักษ์ผ้าไหมไทย นายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ตั้งอยู่ที่บ้านเรือนไทยของจิม ทอมป์สัน ริมคลองแสนแสบ ฝั่งตรงข้ามคลองกับชุมชนบ้านครัว ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม เป็นชุมชนทอผ้าแห่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในกรุงเทพฯซึ่งจิม ทอมป์สันย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 จนกระทั่งหายสาบสูญเมื่อ พ.ศ. 2510 จิม ทอมป์สัน เป็นผู้ที่มีบาทบาทสำคัญต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมไทย จนทำให้ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงจวบจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน อยู่ในความดูแลของมูลนิธิจิม ทอมป์สัน จัดแสดงศิลปวัตถุของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพระพุทธรูปยุคสมัยต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมาก ตัวอาคารเรือนไทยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2539 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ บัตรราคา 100 บาท นักเรียนนักศึกษา บัตรราคา 50 บาท มีเจ้าหน้าที่นำชม และบรรยายความเป็นมาของสถานที่และของสะสมต่างๆ เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน โทร. 0 2216 7368 และที่เว็บไซต์ http://www.jimthompsonhouse.com                                                                        วังทองหลางจัดการขยะให้ได้ผล เริ่มต้นที่ชุมชนและโรงเรียน            น.ส.ฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มตามไปด้วย เขตฯ ได้จัดทำโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM (Community Based Solid Waste Management) เน้นจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด โดยประชาชนร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนเองอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ออกให้ความรู้ คำแนะนำแก่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ เรื่องการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3 R ได้แก่ Reduce ลดใช้หรือหลีกเลี่ยงขยะ ที่ย่อยสลายยากและก่อให้เกิดมลพิษ Reuse คือการใช้ซ้ำหรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้ หากทุกบ้านรู้จักคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก เศษอาหารนำมาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ขยะอันตรายนัดวันทิ้งกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ขยะแห้ง วัสดุริไซเคิล กระดาษ ขวดพลาสติกแยกไว้จำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว จะช่วยปริมาณขยะลดลง ลดปัญหากลิ่นเหม็นขยะ ลดสัตว์และพาหะนำโรค สภาพแวดล้อมบ้านเรือนสะอาด คุณภาพชีวิตของทุกคนก็จะดีขึ้น บางแคบริการรับยื่นแบบฯ ภาษี นอกเวลาราชการนายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขยายเวลารับยื่นแบบฯ ภาษี ณ สำนักงานเขตบางแค ในวันจันทร์–ศุกร์ จากเวลาปกติ 08.00–16.00 น. เป็นเวลา 08.00–18.00 น. เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มี.ค. 58 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบเพื่อประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่ ฝ่ายรายได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2454 5715, 0 867 1638                         มีนบุรีส่งเสริมการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดให้แก่คนกรุงเทพฯ รวมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เขตฯ จึงจัดโครงการ “คัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือส่งโรงงานหมักปุ๋ย” ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ตามถนน เกาะกลาง ไหล่ทาง และปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่ารกร้างเป็นสวนหย่อมที่ร่มรื่นสวยงาม ทำให้มีกิ่งไม้ใบไม้จำนวนมากจากการตัดแต่งและต้องทำลายทิ้ง ดังนั้น เขตฯ จึงดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืชออกจากขยะมูลฝอย แล้วนำมาย่อยและหมักทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใส่ต้นไม้ นำกิ่งไม้แห้งมาประดับตกแต่งกระถางต้นไม้ จัดสวน ประดับตกแต่งเวที และส่งโรงกำจัดมูลฝอยเพื่อย่อยสลายทำเป็นส่วนผสมของปุ๋ย นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย แล้วยังนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก สอดคล้องกับหลัก 3R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) อันเป็นแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              บางพลัดจัดประชุมแนวร่วมช่วยกันป้องกันไข้เลือดออก            นางลักขณา ภักดีนฤนาถ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำโครงการดังกล่าวในปีนี้ คือ ชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัด มัสยิด และพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่เขต ซึ่งเขตฯ ได้มีการแต่งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับเขต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เขตฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับเขต ในวันที่ 20 ก.พ. 58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตบางพลัด                                                                             ทวีวัฒนาเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนายธวัชชัย อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพ วิชาศิลปะประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และช่วยลดอัตราการว่างงานในชุมชน โดยจะเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในชุมชน 4 ชุมชน ชุมชนละ 5 วัน ช่วงระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 17 พ.ค. 58 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี ชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2 และชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2441 4741 คันนายาวรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมสอนทำน้ำหมักชีวภาพ/น้ำยาอเนกประสงค์นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะที่เป็นถุงพลาสติก ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาของปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จึงดำเนินการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (CBM) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน มีความตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย โดยการให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจ แจกสื่อประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ซึ่งจะดำเนินการตามชุมชนในพื้นที่เขต พร้อมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อเพิ่มแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย และส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ชาวชุมชนอีกทางหนึ่ง ในวันที่ 21 ก.พ. 58 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา ซ.เสรีไทย 50 และ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา ซ.เสรีไทย 38 แยก 2 จึงขอเชิญชาวชุมชน รวมถึงประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ชั้น 1             โทร. 0 2379 9948-9 หรือ 0 2379 9961-3 ต่อ5173-5175        บางกอกใหญ่ประชุมหน่วยงานและชุมชนร่วมพัฒนาเขตนางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ประจำเดือน ก.พ. 58 ในวันที่ 21 ก.พ. 58 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือ รับทราบปัญหาของชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการประชาชนเป็นหลัก ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ กิจกรรมของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน อันจะส่งผลให้การพัฒนาชุมชนของเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงขอแจ้งให้ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน บางขุนเทียนจัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี นางสาวสุนทรีย์ สุนทรมนูกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีในวันที่ 20 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ และฝ่ายทะเบียน ร่วมออกร้านเตรียมอาหารสำหรับพระสงฆ์ พร้อมนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดกก เขตบางขุนเทียน การทำบุญสวดมนต์พระจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต            สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้            เขตธนบุรี นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า ในเดือน ม.ค. 58 เขตฯ ได้สุ่มตรวจอาหารจำนวน 15 ตัวอย่าง ได้แก่ ปลากหมึกสด ปลากหมึกกรอบ เนื้อปลาสด จากตลาดสด 5 แห่ง รวมทั้งร้านอาหาร อาหารริมบาทวิถี และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตธนบุรีปรากฏว่าอาหารมีความสะอาด ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน            เขตมีนบุรี นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดโครงการรณรงค์พัฒนารักษาความสะอาดและกำจัดสิ่งของเหลือใช้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ การตัดแต่งต้นไม้ ฯลฯ ในวันที่ 21 ก.พ. 58 ที่ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ ถ.สุวินทวงศ์ ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. และขอความร่วมมือให้เจ้าของอาคารทำความสะอาดบ้านเรือน นำสิ่งของเหลือใช้ที่ไม่ต้องการ เช่น ที่นอน หมอน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว และวัสดุอื่น ๆ รวมทั้งขยะมีพิษต่างๆ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ โดยให้ใส่ถุงสีแดงไว้ต่างหาก มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วนำมาวางไว้หน้าบ้าน เขตฯ จะได้นำรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ไปเก็บเพื่อดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป  /  เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน โบราณสถาน และสถานที่สำคัญในพื้นที่เขต ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบศาสนสถาน โดยในวันที่ 21 ก.พ. 58 จัดกิจกรรมที่มัสยิดซีรอยุดดิน ถ.รามคำแหง ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.             เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจราจร (บก.จร.) ตั้งจุดตรวจจับรถยนต์ควันดำ ประจำเดือน ม.ค. 58 ทุกวันพุธและวันศุกร์ โดยตั้งจุดตรวจบริเวณ ซ.สุขสวัสดิ์ 42-56 ถ.สุขสวัสดิ์ เวลา 10.00-12.00 สำหรับสถิติการตั้งจุดตรวจจับรถยนต์ประเภทต่างๆ ตรวจวัดควันดำ รวม 599 คัน พบว่ามีควันดำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 550 คัน คิดเป็น 92% และควันดำเกินมาตรฐาน 49 คัน คิดเป็น 8% ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกใบสั่ง และแจ้งให้เจ้าของรถยนต์ดำเนินการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติ เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อไป            เขตคลองเตย นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาดล้างทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะและสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 14.00–16.00 น. สำหรับวันที่ 23 ก.พ. 58 จะดำเนินการพัฒนาความสะอาดบริเวณ ถ.เกษมราษฎร์ทั้ง 2 ฝั่ง และวันที่ 24 ก.พ. 58 ถ.พระราม 4 ตั้งแต่แยกเกษมราษฎร์ ถึงการไฟฟ้านครหลวง สาขาคลองเตย             เขตราชเทวี นางลักษณา โรจน์ธำรงค์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดให้มีการพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ โดยในวันที่ 19 ก.พ. 58 เวลา 09.00-12.00 น. จะพัฒนาความสะอาด จัดเก็บขยะ และเศษวัสดุต่างๆ บริเวณ ซ.พญานาค ถ.พระราม 6 และบริเวณท้าย ซ.รัชฎภัณฑ์ (ซ.หมอเหล็ง) ถ.ราชปรารภ ส่วนเวลา 14.00-16.00 น.จะดำเนินการถอนหญ้าและวัชพืชต่างๆ บริเวณ ถ.ศรีอยุธยา จากแยกพญาไทถึงโรงเรียนศรีอยุธยา และ ถ.ราชปรารภ จากแยก ถ.รางน้ำถึงสามเหลี่ยมดินแดง            เขตคันนายาว นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่เขต ในวันที่ 22 ก.พ. 58 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนสุขอนันต์ แขวงคันนายาว จึงขอแจ้งผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าว คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ขยะอันตราย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มูลฝอย รีไซเคิลที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่อาจนำไปทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ นำออกมาทิ้ง ณ บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาที่แจ้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2379 9948-9 หรือ 0 2379 9961-3 ต่อ 5173-5175  /  เขตฯ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจพื้นที่ ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ โดยมีคณะตรวจพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่จากฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายปกครอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพชีวิต พร้อมดำเนินการแก้ไขหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาในด้านดังกล่าว โดยในวันที่ 23 ก.พ. 58 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จะดำเนินการตรวจพื้นที่ ณ ถ.เสรีไทยฝั่งขาเข้า ตั้งแต่บริเวณริมคลองบางชันไปจนถึงบริเวณริมคลองรหัส              เขตทุ่งครุ นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนกิจกรรม นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ หรือวันทิ้งของเหลือใช้ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ต้องการแล้วซึ่งเป็นขยะชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอนเก่า โซฟา สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น และนำสิ่งของที่จัดเก็บได้มาคัดแยกเป็นวัสดุรีไซเคิล ซ่อมแซมเพื่อใช้ซ้ำ บริจาค เป็นการนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอย จากนั้น นำส่วนที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป ในวันที่ 22 ก.พ. 58 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หมู่บ้านพิศาล ถ.เลียบทางด่วน            เขตวัฒนา ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ  ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ออกพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่และศาสนสถาน ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น. ดังนี้ วันที่ 20 ก.พ. 58 กำหนดล้างทำความสะอาดวัดภาษี วันที่ 22 ก.พ. 58 ล้างสะพานลอยหน้า ซ.เอกมัย 30 และวันที่ 23 ก.พ. 58 ล้างทางเท้า ป้ายสาธารณะ ตู้โทรศัพท์บริเวณ ซ.สุขุมวิท 51-63            เขตบางขุนเทียน นางสาวสุนทรีย์ สุนทรมนูกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ โดยฝ่ายเทศกิจร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดให้มีโครงการทำความสะอาดจุดผ่อนผันบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส พระราม 2 และจุดผ่อนผันอื่นบริเวณ ถ.พระรามที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมกับผู้ค้าขายบริเวณจุดผ่อนผันดังกล่าวฉีดล้างทำความสะอาด ในวันที่ 22 ก.พ. 58 เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่            เขตดอนเมือง นางเกศฉราภรณ์ สัตยาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาทำความสะอาด ตรอกซอย ในพื้นที่เขต เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม เช่น การกวาดทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุต่างๆ ขูด ลอกโปสเตอร์ ปลดป้ายต่างๆ ที่ติดบริเวณเสาไฟฟ้า หรือริมทาง เป็นต้น ในวันที่ 3 มี.ค. 58 จะลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านธนินทร ถ.วิภาวดีรังสิต พัฒนาทำความสะอาด ซ.สรณคมน์ 30 ถ.สรณคมน์ โดยจะดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและพื้นที่ในเขตให้ครอบคลุมและทั่วถึง            เขตดอนเมือง นางเกศราภรณ์ สัตยาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดการตรวจพื้นที่โดยจัดทีมตรวจพื้นที่ 2 ชุด มีทีมผู้บริหารเขตประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ กำหนดตรวจพื้นที่ ในวันที่ 19 ก.พ. และวันที่ 23 ก.พ. 58 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ และเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชน เช่น ปัญหาการทิ้งขยะในที่รกร้างว่างเปล่า การซ่อมแซมถนนหนทาง เป็นต้น รวมทั้งการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วม หากประชาชนในพื้นที่เขตมีปัญหาความเดือดร้อน หรือพบเห็นเหตุรำคาญ สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายปกครองชั้น 2 โทร. 0 2565 9405 และ 0 2565 9415บางนาเตือนระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวบางนาให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันที่ 19 ก.พ. 58 ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะมีการจุดธูปเทียนไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุดประทัด รวมทั้งการเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษ และไปท่องเที่ยวเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน เขตฯ มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวบางนา จึงขอความร่วมมือท่านเจ้าของอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ห้างร้านและโรงงานต่างๆ โปรดระมัดระวังในการใช้เชื้อเพลิง หมั่นตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า ถังดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ควรตรวจสอบและดึงปลั๊กไฟ ปิดสวิทซ์ไปและวาล์วถังแก๊สให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าว หนองจอกเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤตินายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ 4 เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำเขตหนองจอก ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ศาลาประชาคม สำนักงานเขตหนองจอก เพื่อเป็นศูนย์รับรายงานตัว และเป็นศูนย์บูรณาการในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งช่วยประสานงานในการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ผ่านการคุมประพฤติ และดำเนินการในด้านอื่นๆ

บทความแนะนำ