posttoday

สธ.ไฟเขียวให้คนไร้สัญชาติใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรี

01 ตุลาคม 2558

บุคคลผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเฮ กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรี

บุคคลผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเฮ กระทรวงสาธารณสุขให้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรี

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายสุรพงษ์  กองจันทึก กรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มี.ค. 2553 กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 30 ก.ย.เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขได้ขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  กระทรวงมหาดไทย จำนวน 626,027 คน เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มี.ค. 2553 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม จำนวน 465,992 คน และกลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เม.ย. 2558 ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ จำนวน 160,035 คน

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นชนกลุ่มน้อย และบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่เกิดหรืออยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว ผ่านการจัดทำทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติและตรวจสอบการอาศัยอยู่จริงในประเทศไทย รวมถึงลูกที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในการให้บริการสาธารณสุข  เนื่องจากไม่สามารถใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้  โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเลข 13 หลักและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนไว้ให้  คนเหล่านี้สามารถใช้บัตรประจำตัวแสดงที่โรงพยาบาลเพื่อขอใช้สิทธิได้ทันที  เนื่องจากรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณปี 2559 จำนวน 1,279,152,900 บาทไว้ให้แล้ว เฉลี่ย 2,043.29 บาทต่อคน

ส่วนคนที่ตกหล่นไม่มีชื่อในฐานข้อมูล จะให้หน่วยงานบริการส่งข้อมูลเอกสารมาให้กลุ่มประกันสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบและลงทะเบียนต่อไป  แต่หากเป็นบุตรแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติหรือผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ สามารถซื้อประกันสุขภาพในราคา 365 บาทต่อปี ได้ที่สถานบริการ

อย่างไรก็ตาม กรณีกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก จำนวนประมาณ 70,000 คน ทางกระทรวงสาธารณสุขจะหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ตัวตน  ตัวเลข และสถานะในปัจจุบันที่ชัดเจน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอการสนับสนุนในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขต่อไป.