ชินวรณ์ย้ำกฏ9ข้อรับนร.ปี54

  • วันที่ 10 มี.ค. 2554 เวลา 20:10 น.

ชิรวรณ์ส่งหนังสือด่วนสั่ง สพฐ.กำชับกฏเหล็ก9ข้อ นโยบายรับเด็กนักเรียนปี54 หวั่นเกิดช่องโหว่เรียกรับเงินขู่ละเมิดกฏผู้บริหารต้องรับผิดชอบ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ทำบันทึกข้อความด่วนที่สุด เลขที่ ศธ.0100/959 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2554 ถึง นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้กำชับสถานศึกษาดำเนินการดังนี้

1.ให้สถานศึกษารับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนที่วางไว้ และกฎ 9 ข้อโดยเคร่งครัด
2.ในกรณีการรับนักเรียนรอบเดียว ให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ประสานโรงเรียนคู่พัฒนาให้ชัดเจน ถึงแนวทางในการดำเนินการ
3. การกำหนดให้มีการขยายจำนวนนักเรียนเป็น 50 คน/ห้อง ไม่ได้หมายถึงให้เปิดรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ แต่เป็นการเปิดเพื่อรองรับนักเรียนให้เพียงพอกับความต้องการเหมือนปีที่ผ่านมา

4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เช่น ผู้บริจาคที่ดิน หรือผู้มีอุปการคุณให้โรงเรียนประกาศจำนวนและเงื่อนไขให้ชัดเจน และห้ามใช้การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษเป็นเงื่อนไขในการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อื่นเป็นอันขาด
5. เมื่อสถานศึกษารับสมัครนักเรียนแล้วให้รายงานชื่อ สกุล นักเรียน จำนวนที่รับสมัครให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ทราบตามกำหนด
6.ให้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำ ศป.นร. ให้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้
7.หากมีกรณีที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 ไปปฏิบัติ ให้รายงาน ศธ.ทราบทันที
และ8.ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมให้ชัดเจน อย่างเคร่งครัด
         
"มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่าบางโรงเรียนไปกำหนดเงื่อนไขพิเศษให้กับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ที่จะบริจาคที่ดิน หรือผู้ที่มีอุปการคุณดั้งเดิม ถึงแม้จะไม่ปรากฎชัดว่าเป็นการเรียกรับเงินหรือไม่ แต่อาจจะทำให้เกิดช่องทางที่นำไปสู่การฝากเด็ก และเรียกรับเงิน

ทั้งนี้ยังมีบางโรงเรียนที่ไปตีความนโยบายคลาดเคลื่อน จนอาจทำให้เกิดช่องว่างให้เกิดการฝากเด็ก ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบตามที่ให้นโยบายไปแล้ว

ข่าวอื่นๆ