วธ.เตือนร้านเกมปิดเปิดตามเวลากำหนด

วันที่ 08 มี.ค. 2554 เวลา 16:39 น.
ปิดเทอม กระทรวงวัฒธรรม  เตือนร้านเกม เปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

นาย อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ออกประกาศเตือน ให้ร้านเกม เปิดบริการตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552 ข้อ 12 ซึ่งกำหนดเวลา การเข้าใช้บริการในร้านเกม ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี ดังนี้ (1) ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้โดย  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. แต่ไม่เกิน 20.00 น. วันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษา ตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. แต่ไม่เกิน 20.00 น. (2) ให้เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 18 ปี เข้าใช้บริการได้ ดังนี้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. แต่ไม่เกิน 22.00 น.  วันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษา ตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดตั้งแต่เวลา 10.00 น. แต่ไม่เกิน 22.00 น.
อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนกลางได้ประกาศกำหนดช่วงเวลาปิดเทอม สำหรับภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ให้ถือว่า ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 15 พ.ค.เป็นช่วงเวลาปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 2
อย่างไรก็ตาม กระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะนายทะเบียนประจำจังหวัดทราบและขอความร่วมมือกำกับดูแลร้านเกมในพื้นที่เพื่อให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว รวมทั้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศนายทะเบียนกลางดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ อีกด้วย
นาย อภินันท์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จึงได้ขอความร่วมมือ และแจ้งเตือนให้เจ้าของร้าน ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ดูแลร้านเกม ควบคุมดูแลการเข้าใช้บริการร้านเกม ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาข้างต้น  หากร้านเกมใดฝ่าฝืน หรือ ปล่อยปละละเลยให้มีการเข้าใช้บริการนอกเวลาที่กำหนด และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าว จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่เกินครั้งละ 90 วัน หากปรากฏว่ายังมีการฝ่าฝืนอีก จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุด