จุฬาฯประกาศให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขต "ปลอดกัญชา-กัญชง"

วันที่ 19 มิ.ย. 2565 เวลา 11:53 น.
จุฬาฯประกาศให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขต "ปลอดกัญชา-กัญชง"
จุฬาฯออกประกาศนโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชา กัญชง มีผลตั้งแต่ 20 มิ.ย.เป็นต้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ประกาศจุฬาฯ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565  โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข้อ 1.  ให้พื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”

ข้อ 2.  ให้นิสิต นักเรียน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย งดครอบครอง นำเข้ามา ใช้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภค หรือเสพพืชกัญชาหรือกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของพืชกัญชาหรือกัญชง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพืชกัญชาหรือกัญชงภายในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือเป็นการใช้ตามเหตุผลทางการแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน

ข้อ 3. ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยร่วมกันสอดส่องดูแลนิสิต นักเรียน และผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หากพบว่านิสิต นักเรียน หรือผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคนใดได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชง ให้แจ้งศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0568  ในวันและเวลาทำการ เพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป

ข้อ 4.  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชาหรือกัญชง รวมทั้งอันตรายจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงแก่นิสิต นักเรียน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ตลอดจนหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  20  มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป