โพลล์“ที่สุดวัคซีนแห่งปี” พบ คนไทยอยากฉีด"ไฟเซอร์"

วันที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 08:53 น.
โพลล์“ที่สุดวัคซีนแห่งปี” พบ คนไทยอยากฉีด"ไฟเซอร์"
กรุงเทพโพลล์ เผย ผลสำรวจ “ที่สุดวัคซีนแห่งปี” พบ คนไทยอยากฉีดไฟเซอร์ มากที่สุด พึงพอใจมากที่สุดคือ การบริการ ช่องทางในการไปรับการฉีดวัคซีน ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนพอใจน้อยที่สุด ขณะที่ "หมอทวีศิลป์" คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่นึกถึงมากที่สุด

เนื่องในวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดวัคซีนแห่งปี” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,172 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 32.0 อยากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ของไฟเซอร์มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.4 อยากฉีดของโมเดอร์นา และร้อยละ10.4 อยากฉีดของแอสตร้าเซนเนก้า

สำหรับความพึงพอใจต่อการรับวัคซีน โควิด-19 พบว่า ในภาพรวมได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.33คะแนน ซึ่งแปลผลได้ว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยเรื่องที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การบริการ ช่องทางในการไปรับการฉีดวัคซีน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 คะแนน รองลงมาคือ การแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบทั้งประเทศ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 คะแนน ส่วนเรื่องที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องรอการฉีดวัคซีน การล็อกดาวน์ประเทศ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 คะแนน

เมื่อถามถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่นึกถึงมากที่สุด เมื่อพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564 พบว่า ประชาชนร้อยละ 39.9 นึกถึงหมอทวีศิลป์ มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 23.5 นึกถึงหมอยง และร้อยละ 15.3 นึกถึงหมอเบิร์ท