logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ราชกิจจาฯเผยแพร่ตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ฯช่วยประชาชนบุกรุกที่ดินรัฐ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ฯช่วยประชาชนบุกรุกที่ดินรัฐ

02 พฤศจิกายน 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่ในที่ดินรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนเริ่มแรกกว่า 10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า ด้วย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้รับมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

1. มูลนิธิชื่อ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

2.1 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ราชพัสดุ หรือที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทางราชการเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของพื้นที่นั้นๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเณี ตามวิถีชุมชนท้องถิ่น และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ

2.2 ส่งเสริมชุมชนให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต

2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานงานหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม

2.4 ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมในพื้นที่ดังกล่าว

2.5 ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม หรือโปรดให้ดำเนินการตามที่มีพระราชดำริเห็นสมควร

2.6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

3. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

4. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน จำนวน 10,274,216 บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน)

5. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการ

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา, พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท และพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และมีบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลำดับที่ กท 3207 ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร