เปิดผลเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด "เดลตา"กระจายทั่วไทยแล้ว

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 16:38 น.
เปิดผลเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด "เดลตา"กระจายทั่วไทยแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด พบ "เดลตา" ระบาดกระจายใน 74 จังหวัด

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการว่าแนวโน้มในภาพรวมของประเทศ

จากข้อมูลการเฝ้าระวังระหว่างวันที่24 ก.ค. ถึง 30 ก.ค.64 จากการสุ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,547 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา(อินเดีย)จำนวน 1,993ราย(78.2%)สายพันธุ์อัลฟาจำนวน 538ราย(21.2%)และสายพันธุ์เบตาจำนวน 16 ราย(0.6%)

โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจจำนวน 1,229 รายเป็นสายพันธุ์เดลตาจำนวน 1,059ราย(86.2%)สายพันธุ์อัลฟาจำนวน170 ราย(13.8%)ส่วนสายพันธุ์เบตาไม่พบผู้ติดเชื้อ

ส่วนภูมิภาคสุ่มตรวจจำนวน1,318 รายเป็นสายพันธุ์เดลตา 934ราย(70.9%)สายพันธุ์อัลฟา 368 ราย (27.9%) และสายพันธุ์เบตา 16 ราย(1.2%)โดยขณะนี้สายพันธุ์เดลตาพบ 74 จังหวัด

ส่วนสายพันธุ์เบตาสัปดาห์นี้พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พบมากที่สุดที่จังหวัดยะลา 14 ราย จังหวัดสงขลาและตรังจังหวัดละ 1 ราย

สำหรับสายพันธุ์แลมด้าที่พบในแถบประเทศอเมริกาใต้ ยังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างใดและยังเป็นเพียงสายพันธุ์ที่น่าสนใจ(Variant of Interest) ตามการแบ่งระดับขององค์การอนามัยโลก(WHO)