เพิ่มอัตราค่าทำศพที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างเป็น 5 หมื่นบาท

วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 11:41 น.
เพิ่มอัตราค่าทำศพที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างเป็น 5 หมื่นบาท
ราชกิจจาฯเผยแพร่กฎกระทรวงปรับเพิ่มอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายเป็น 50,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 โดยมีสาระสำคัญคือ เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตรา ห้าหมื่นบาท

ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ. 2561 จนถึงก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตราสี่หมื่นบาท

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่ายเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อนึ่งเดิมกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตราสี่หมื่นบาท