ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย แพ้ "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท

วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 15:52 น.
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย แพ้ "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมเปิดยอดจองวัคซีนพุ่ง 3.6 ล้านคน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ "ซิโนฟาร์ม" โดยมีความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน แบ่งเป็น

- ผลประโยชน์จากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาล แบบ IPD และ OPD จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุไม่เกิน 99 ปี การคำนวนอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด

- ไม่จำกัดอาชีพ

- ผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนา และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก ไม่น้อยกว่า 9 เดือน

เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ

- หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีน จะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ

นอกจากนี้ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ได้เปิดเผยว่ามีองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับ "วัคซีนตัวเลือก" "ซิโนฟาร์ม" ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น.วันที่ 15 มิ.ย. 64 จำนวน 3,073 องค์กร จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 478,610 คน ยอดองค์กรสะสม จำนวน 10,011 องค์กร และยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 3,660,616 คน