"นฤมล"ลุยช่วยแรงงานเน้นทักษะดิจิทัลรับมือหลังโควิด

วันที่ 07 พ.ค. 2564 เวลา 10:54 น.
"นฤมล"ลุยช่วยแรงงานเน้นทักษะดิจิทัลรับมือหลังโควิด
รมช.แรงงานสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเน้นให้ความการพัฒนาทักษะอาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมหลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 พค.64 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมอภิปรายในงาน Microsoft APAC Public Sector Digital Summit-Empowering nations for a digital society ในประเด็น “สังคมและอนาคตของการทำงาน (Society and the Future of Work)” ผ่านระบบ Microsoft Teams Live งานนี้ได้รวบรวมผู้บริหารภาครัฐและผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพื่อหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจินตนาการใหม่ในการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานในอนาคต

นางนฤมล กล่าวอภิปรายว่า ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลายมาตรการ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานในยุค New Normal รวมถึงได้ร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยให้แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานดิจิทัล รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้ว่างงาน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยดำเนินการภายใต้หลักการ “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ”

รมช.แรงงาน กล่าวอีกว่า ทักษะด้านดิจิทัลถือเป็นทักษะแรงงานที่สำคัญสำหรับอนาคต เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดธุรกิจและอาชีพใหม่ ๆ ที่ต้องการการใช้ทักษะด้านดิจิทัลอย่างเร่งด่วน โดย กพร. ได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ขึ้นมา เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่กำลังแรงงานและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะด้านดิจิทัลให้แก่กำลังแรงงานทั้งระบบ

โดยล่าสุดได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไมโครซอฟท์ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านทักษะเชิงดิจิทัล เพื่อช่วยยกระดับทักษะฝีมือให้แก่แรงงานไทยทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน และเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองดิจิทัลเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

“การ Upskill Reskill และ Newskill เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ จะทำให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” รมช.แรงงาน กล่าว