มหาดไทยไฟเขียวข้าราชการ Work from Home อย่างน้อย 14 วัน

วันที่ 16 เม.ย. 2564 เวลา 12:51 น.
มหาดไทยไฟเขียวข้าราชการ Work from Home อย่างน้อย 14 วัน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถึงผู้บริหารทุกกรมในสังกัดให้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการทำทำงานอยู่กับบ้านได้อย่างน้อย 14 หรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย

เมื่อว้นที่ 16 เมษายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ( ศบค.มท.) มีหนังสือเรื่อง การดำเนินมาตรการฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากพบว่าปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยงาน 

จึงขอให้กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย พิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการตามความเหมาะสมกับโครงสร้างและบริบทของแต่ละส่วนราชการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งสามารถทยอยเดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อมิให้เกิดความคับคั่งในขณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563