สาธิตชูทิศทางสาธารณสุขไทยสร้างพยาบาลทดแทนการขาดแคลน

วันที่ 20 มี.ค. 2564 เวลา 15:14 น.
สาธิตชูทิศทางสาธารณสุขไทยสร้างพยาบาลทดแทนการขาดแคลน
รมช.สธ. เปิดโครงการ “Open House ม.รัตนบัณฑิต”และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช่วยทดแทนการขาดแคลนพยาบาลของไทย

เมื่อวันที่ 20มี.ค.64 ที่คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี (เชียงราก) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “Open House มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวในเวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการสาธารณสุขไทย กับการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล”

ดร.สาธิต กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่า ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยAging Society ไม่ได้หมายถึงเพียงมีอายุสูงมากขึ้น แต่ประชากรจะมีชีวิตอยู่นานขึ้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแล และทำอย่างไรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดชีวิต ไม่เป็นภาระกับสังคม ขณะเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล จะต้องมีจำนวนที่เพียงพอไม่ขาดแคลน ยิ่งไปกว่านั้นไทยยังมีความต้องการให้ผู้สูงอายุ ที่มีกำลังทางเศรษฐกิจสูงในต่างประเทศ มาใช้ชีวิตในไทย เพื่อเป็นอีกกลไกในการสร้างเศรษฐกิจศตวรรษที่21 เพราะไทยมีความพร้อมทุกด้าน รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

“เราเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านการให้บริการและการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะทำได้ดีมากในสถานการณ์โควิด-19 จึงเห็นว่าการที่สภาการพยาบาล อนุมัติให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือนนั้น จะเป็นประโยชน์ เกิดช่องทางสำคัญในการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับประเทศ ต่อไป” รมช. สธ. กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในต่างประเทศมีมานานแล้ว เช่น อเมริกา ใช้เวลาเรียน 18 เดือน หรือ 1ปี 6 เดือน สำเร็จการศึกษามากถึง 23,354 คน และปัจจุบันยังมีการสอนแบบออนไลน์ เช่นเดียวกับแคนาดา ที่จบหลักสูตรเพียง 2 ปี และในส่วนของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ผ่านความเห็นชอบและประเมินความพร้อมจากสภาการพยาบาล หน่วยกิตการเรียนถือว่ามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด นิสิตที่จบออกไป ถือว่ามีศักดิ์มีศรีเท่ากับพยาบาล4ปี และสามารถสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ได้เช่นกัน จึงขอให้มั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งสภาการพยาบาลจะคอยช่วยดูแล กำกับติดตาม จนกว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษา

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรอื่น คือ รับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี ที่รักในวิชาชีพพยาบาล เข้าศึกษาปีละไม่เกิน70 คน สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี 6 เดือน ระยะเวลาลดลง เพราะเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของเนื้อหาการพยาบาล จึงเป็นความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาการพยาบาล เป็นสถาบันแรกของประเทศ ที่อนุญาตให้จัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้ เรามีอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ การสอน การวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพยาบาล มาถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์

“เราคาดหวังว่าจะผลิตและพัฒนาพยาบาลวิชาชีพ ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อตอบสนองการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศ โดยรับผู้ที่มีวัยวุฒิ และคุณวุฒิ เข้าศึกษาตามหลักสูตรอย่างเข้มข้น ปลูกฝังทั้งคุณลักษณะ คุณภาพเชิงวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม นอกจากนี้ห้องเรียนของเรายังมี อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เรียนรู้จากสถานการณ์จำลองเสมือนจริง อาทิ Smart Classroom, Robot, Sim Mom, Sim Man และ Sim Baby อีกทั้งยังใช้วิธีการเรียนการสอน Transformative Learning สู่การปฏิบัติจริง และยังได้รับความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย ทันสมัย ได้คุณภาพ และมาตรฐาน HA ทั้งนี้อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อทางด้านการพยาบาล มาสมัครได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วิทยาเขตปทุมธานี (เชียงราก)” ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท กล่าว