เปิดแบบฟอร์มหนังสือรับรองขอเดินทางข้ามเขตจังหวัด

วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 17:55 น.
เปิดแบบฟอร์มหนังสือรับรองขอเดินทางข้ามเขตจังหวัด
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ต้องกรอเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.จากสถานการณ์แพร่งระบาดของโควิด-19 ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ต้องออกมาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด ส่วนอีก 5 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย สมุทรสาคร, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด

ทั้งนี้ 5 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้มีการเพิ่มมาตรการคือ ผู้เดินทางจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับการแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

สำหรับ ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ต้องกรอเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่มีรายละเอียดดังนี้