กองทัพสั่งป้องกันโควิดเข้ม สั่งกำลังพลงดไปพื้นที่เสี่ยงยกเว้นปฏิบัติราชการ

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 17:22 น.
กองทัพสั่งป้องกันโควิดเข้ม สั่งกำลังพลงดไปพื้นที่เสี่ยงยกเว้นปฏิบัติราชการ
กองทัพบกออก 10 แนวปฏิบัติของกำลังพลในช่วงสถานการณ์โควิด งดไปพื้นที่เสี่ยงยกเว้นปฏิบัติราชการ ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัว14 วัน ลดการเคลื่อนย้ายกำลังพล

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกาศเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 และมีการจัดแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด, พื้นที่ควบคุม, พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง

โดยขณะนี้ มีหลายจังหวัดได้ถูกจัดแบ่งพื้นที่ตามความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญ ต้องตระหนักรู้ ร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัดนั้น ในส่วนของกองทัพบกได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก(ศบค.19 ทบ.) ภายใต้วินัยทหารต้านโควิดมาอย่างต่อเนื่อง

และ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวมากขึ้น และเป็นการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

กองทัพบกจึงได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “แนวทางการปฏิบัติของกำลังพลกองทัพบก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” ให้หน่วยทหาร กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งทหารกองประจำการ ได้นำไปปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมและประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะการสนับสนุนทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนในสถานการณ์ โควิด-19 ได้อย่างเต็มที่

สำหรับแนวทางการปฏิบัติของกำลังพลกองทัพบก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ยกเว้นจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติราชการโดยต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

2. กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งทหารกองประจำการ และทหารใหม่ที่กลับจากลาพัก ซึ่งเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน

สำหรับทหารกองประจำการ ให้แยกกักตัวในพื้นที่ที่หน่วยกำหนด เพื่อสังเกตุอาการ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของกรมแพทย์ทหารบกอย่างเคร่งครัด

3. หน่วยกำหนดมาตรการควบคุมกำลังพลกรณีเดินทางออกนอกพื้นที่เขตจังหวัด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากไม่มีความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่เขตจังหวัด

4. งดการจัดกิจกรรมส่วนรวมที่อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาด รวมถึงห้ามกำลังพลเดินทางไปยังสถานที่แออัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเป็นส่วนรวมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

5. จัดกำลังพลปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่กองทัพบกได้เคยกำหนดไว้แล้ว ตั้งแต่เมื่อ มีนาคม 2563

6. พื้นที่พักอาศัยของกองทัพบกส่วนกลาง กำหนดมาตรการเข้า- ออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความเหมาะสม

7. กรมแพทย์ทหารบกกำหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วย กำลังพล และครอบครัว รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจ และเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

8. กรณีมีกำลังพลหรือครอบครัวติดเชื้อ ซึ่งต้องกักตัว หรือเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล ให้รายงานด่วนถึงกองทัพบกโดยเร็วที่สุด

9. ติดตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามคำชี้แจงคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

10. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วยทหาร ให้เตรียมจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเอกชน

ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center