มท.ขันน็อตข้าราชการย้ำยึดจริยธรรม ถือประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประชาชน

วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 14:12 น.
มท.ขันน็อตข้าราชการย้ำยึดจริยธรรม ถือประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประชาชน
มหาดไทย จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ย้ำยึดหลักจริยธรรมของข้าราชการ ถือประโยชน์ส่วนรวม บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน

ที่กระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 73 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใช้ระยะเวลาศึกษาอบรม รวม 10 วัน ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายอรรษิษฐ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า การเป็นข้าราชการที่ดีนั้น ต้องพึงตระหนักในเรื่อง “จริยธรรมของข้าราชการ” กล่าวคือ ต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดในหน้าที่ที่ถูกต้อง และเป็นธรรม เช่น มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต้องรู้จักแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน หากข้าราชการซึ่งเป็นกลไกของทางราชการที่สำคัญขาดจริยธรรม ขาดจิตสำนึก จิตวิญญาณ หรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพื่อส่วนรวมแล้ว ก็จะทำให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในวงราชการ การกระทำหรือผลงานที่ปรากฏออกมาก็จะขาดประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร

ทั้งนี้ เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรมมีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรม ดังนั้น “จริยธรรมของข้าราชการ” จึงมีส่วนแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่มี “คุณธรรม” ควบคู่กันไปกับการเป็นข้าราชการที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ ข้าราชการทุกคนต้องรู้จักงานในหน้าที่ เป็นผู้มีความรู้ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน โดยศึกษาระเบียบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบ และยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” พร้อมกันนี้ขอฝากแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญแก่ทุกท่านไว้ 4 ประการ คือ (1) ทำงานเร็ว (2) หนักเอาเบาสู้ (3) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ (4) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง เพื่อให้สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่สงแท้จริง