พช.บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 17:22 น.
พช.บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา
อธิบดี พช.นำข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา28ก.ค.63

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผช.ผอ.ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมฯ มีเครือข่ายผู้นำพัฒนาชุมชนเข้าร่วมทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 169 คนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 13,013 คน รวมแล้วจะได้รับการบริจาคโลหิตไม่น้อยกว่า 4,554,550 ซี จากผู้บริจาคต่อคนอย่างน้อย 350 ซีซี เพื่อให้มีโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วย และเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกัน