บังคับคดีแนะบริษัทฯหนี้ท่วมพิษโควิดยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ชี้ไม่ล้มละลาย

วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 10:13 น.
บังคับคดีแนะบริษัทฯหนี้ท่วมพิษโควิดยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ชี้ไม่ล้มละลาย
อธิบดีกรมบังคับคดี แนะบริษัทฯหนี้ท่วมจากพิษโควิด-19 ยื่นศาลขอฟื้นฟูกิจการชี้ไม่ล้มละลายแต่ให้ปรับโครงสร้างหนี้-องค์กร-คงสภาพการจ้างงานรักษามูลค่าธุรกิจ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่กรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หริอโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อห้างร้าน และบริษัทต่างๆจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุให้ต้องผิดนัดชำระหนี้กับคู่สัญญาหรือเจ้าหนี้ และอาจทำให้บริษัทถูกฟ้องบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ทั้งที่ธุรกิจมีช่องทางที่จะดำเนินการต่อไปได้ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะทําให้บริษัทที่ประสบปัญหาการชําระหนี้ แต่มีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ โดยบรรดาเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหนี้สินเยอะมากหรือบางบริษัทฯไม่สามารถชําระหนี้ตามกําหนดและมีจํานวนหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท สามารถยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการได้

นางอรัญญา กล่าวอีกว่า สำหรับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ไม่ใช่การล้มละลาย แต่เป็นการเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรักษามูลค่าขององค์กรธุรกิจไว้ โดยยังคงสภาพการจ้างงาน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ โดยเมื่อศาลรับคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการทําให้เกิดสภาวะพักชําระหนี้ (Automatic Stay) จะห้ามมิให้บรรดาเจ้าหนี้ฟ้องผู้ประกอบการเป็นคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลายต่อศาล และห้ามมิให้บังคับคดีแก่ทรัพย์ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ทําให้ดําเนินการค้าตามปกติต่อไปได้ โดยเจ้าหนี้ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ซึ่งในการฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้และลูกหนี้จะมีโอกาสร่วมกันเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และทําแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเสนอที่ประชุมเจ้าหนี้ร่วมกันพิจารณาลงมติ และใช้แผนฟื้นฟูกิจการนั้นในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของลูกหนี้ต่อไป

"การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บริษัทที่ประสบปัญหาการชําระหนี้ สามารถแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจของลูกหนี้คงสภาพไว้ได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยการขอรับชําระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เมื่อศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผนแล้ว เจ้าหนี้ท้ังหลายต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ภายในกําหนด 1 เดือน นับแต่วันที่มีคําสั่งตั้งผู้ทําแผน"อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าว