"อนุพงษ์"ย้ำทุกจังหวัดตรวจเข้มตามมาตรการสาธารณสุขหลังคลายล็อกระยะ 2

วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 15:50 น.
"อนุพงษ์"ย้ำทุกจังหวัดตรวจเข้มตามมาตรการสาธารณสุขหลังคลายล็อกระยะ 2
มท.1 ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะ 2 เน้นย้ำ ดูแลประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขต่อเนื่อง ควบคู่กับการทำมาหากิน เพื่อเศรษฐกิจเดินไปได้

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม และผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายระยะ 2 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณข้าราชการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ทั้งส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการอื่น ๆ ที่ร่วมกันทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้

สำหรับผลการดำเนินงานหลังจากการผ่อนคลายระยะ 1 พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีกลุ่มผู้ฝ่าฝืน 2-3 กลุ่ม ดังนั้น ทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง และเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา เราจึงต้องอยู่กับโรคนี้อยู่อีกระยะหนึ่ง ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องสุขอนามัยของประชาชนเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินเพื่อดำรงชีพได้ และเตรียมพร้อมวางมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในอนาคต เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปได้ นอกจากนั้น ในส่วนของราชการต้องทำหน้าที่กำกับดูแลในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ทุกจังหวัด และทุกอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลการให้และการรับสิ่งของบริจาคของพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข และกำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อสั่งการเชิงนโยบาย ข้อห้าม และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความสับสนของประชาชน และมาตรการที่ยังต้องดำรงการปฏิบัติ เช่น การงดหรือชะลอการเดินทาง เว้นแต่จะมีความจำเป็น รวมทั้งให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จในระดับพื้นที่ และการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากพบปัญหาการปฏิบัติให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือกับ ศบค. ต่อไป

จากนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งได้กำชับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในระยะ 2 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) และแนวทางการปฏิบัติในการส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ภูเก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้รายงานผลการปฏิบัติและสะท้อนแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติในระดับพื้นที่

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดต้องสร้างความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสาธารณสุขพื้นฐาน คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่อยู่ในที่แออัด และลดการเคลื่อนที่ ถ้าทุกคน ทุกส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ เราจะก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในเร็ววัน