วิ่งชิดซ้าย-ท้ายปิดคลุม! กทม.ออกมาตรการคุมรถเก็บขยะ หลังชาวบ้านร้องเรียน

วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 13:13 น.
วิ่งชิดซ้าย-ท้ายปิดคลุม! กทม.ออกมาตรการคุมรถเก็บขยะ หลังชาวบ้านร้องเรียน
กทม.ออก 7 มาตรการควบคุมรถเก็บขยะมูลฝอย วิ่งช่องซ้าย-ขับไม่เกิน 60 กม./ชม.ในเขตเมือง-กันไม่ให้ขยะหล่น หลังประชาชนร้องเรียน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม) เปิดเผยถึงมาตรการควบคุมการเก็บขนมูลฝอยของ กทม. ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยของ กทม.ในเรื่องการใช้ความเร็วรถและพฤติกรรมการใช้รถของพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขยะตกหล่น และมีน้ำขยะรั่วไหลจากรถก็บขนมูลฝอย ทำให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบ่อยครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดปัญหาข้อร้องเรียนจากรถเก็บขนมูลฝอยของ กทม.จึงกำหนดมาตรการควบคุมการเก็บขนมูลฝอย ดังนี้

1.ควบคุมการใช้รถเก็บขนมูลฝอย โดยให้ขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย และต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ ยกเว้นทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร หรือทางเดินรถนั้นกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว หรือทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร

และให้ขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง กรณีมีการจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด ยกเว้นในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดจราจร หรือทางเดินรถนั้นกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว หรือจะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก หรือเมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น

2.จำกัดความเร็วรถเก็บขนมูลฝอยไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร และความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)

3.ควบคุมให้รถเก็บขนมูลฝอยที่มีถุงบรรจุมูลฝอยอยู่บนตัวรถเก็บขนมูลฝอย ภายในตู้อัดมูลฝอย รถยกภาชนะรองรับมูลฝอย และรถกระบะเทท้าย จะต้องผูกมัดปากถุงให้เรียบร้อย และยึดโยงกับตัวรถให้แน่น ไม่ให้ตกหล่น หลุดร่วง

4.ปิดคลุมขยะ หรือถังบรรจุมูลฝอยที่ตัวรถฯ หรือถังรองรับมูลฝอยทุกประเภท ขณะขนย้ายด้วยตาข่ายหรือผ้าใบอย่างมิดชิด และห้ามถอดฝาท้ายรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน เพื่อป้องกันขยะตกหล่น

5.หากพบมีน้ำขยะรั่วไหลจากรถเก็บขนมูลฝอยให้แจ้งศูนย์รถเช่าเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการซ่อมแชม หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้รถสำรองแทน และห้ามนำรถก็บขนมูลฝอยดันดังกล่าวออกมาใช้งาน จนกว่าจะซ่อมแซมเรียบร้อย

6.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7.หากมีเหตุร้องเรียนกรณีดังกล่าว อันเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหาย ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี