มหาดไทยสั่งศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด สร้างการรับรู้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19

วันที่ 09 พ.ค. 2563 เวลา 16:13 น.
มหาดไทยสั่งศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด สร้างการรับรู้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19
มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ แก้ไขเรื่องร้องเรียนตามข้อกำหนด พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินเบ็ดเสร็จในจังหวัด พร้อมให้ศูนย์ดำรงธรรมสร้างการรับรู้ข้อกำหนดฯ ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรับผิดชอบศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) และคำสั่งศบค. ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

รวมทั้งให้รับเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และเบาะแสผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการข้างต้น เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เบ็ดเสร็จภายในจังหวัด กรณีหากพบปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน ศบค. มท. ทราบต่อไป