มหาดไทยขันน็อตผู้ว่าฯทำงานคุมโรคโควิดในทิศทางเดียวกับศบค.

วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 16:02 น.
มหาดไทยขันน็อตผู้ว่าฯทำงานคุมโรคโควิดในทิศทางเดียวกับศบค.
ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯทั่วประเทศให้ทำงานคุมโควิด-19 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย้ำให้ยึดข้อกำหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและศบค.อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน เปิดเผยว่า ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ข้อมูลและชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ และข้อกำหนดฯ รวมทั้งมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ศบค. ดังนี้ 1.ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ของแต่ละจังหวัด

2.ดำเนินมาตรการตามแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างเข้มข้นต่อเนื่องในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามแนวทางของ ศบค. เบื้องต้นถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 และ 3. กำหนดปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22:00 ถึง 04:00 น.ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและข้อกำหนดฯ แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรอผลการประเมินสถานการณ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการควบคุมโรคติดต่อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะนำเสนอต่อ ศบค. พิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศต่อไป