กทม.จ่อเลื่อนขึ้นค่าเก็บขยะจากเดือนละ20เป็น80บาทไปเป็นต.ค.63

วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 13:54 น.
กทม.จ่อเลื่อนขึ้นค่าเก็บขยะจากเดือนละ20เป็น80บาทไปเป็นต.ค.63
คนกรุงฯเตรียมเฮ! สภากทม. รับหลักการ เลื่อนเก็บค่าขยะจาก 20 บาท เป็น 80 บาท ไปเป็น 1 ต.ค.63 เหตุเศรษฐกิจชะลอกระทบภาคครัวเรือน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ นายศักดิ์ชัย บุญมา นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พล.ต.อ.อัศวิน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยมีหลักการปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยมีเหตุผล เนื่องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิและเสถียรภาพการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนเพื่อให้มีระยะเวลาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อปัญหามูลฝอย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับระบบรับจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

ดังนั้นจึงเห็นสมควรชะลอการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขพ.ศ. 2562 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่2)พ.ศ. 2550 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งบัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจึง จำเป็นต้องตราข้อบัญญัติดังกล่าว

อย่างไรก็ตามให้ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป จากเดิมที่จะต้องบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการการจัดเก็บขยะเป็นภาระของท้องถิ่นและกทม. ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมากทม. มีค่าใช้จ่ายที่ติดลบในการบริหารจัดการขยะกว่า 6,500 ล้านบาท หากต้องชะลอข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บออกไป ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่หากจะใช้แนวทางในการช่วยเหลือลดภาระประชาชน ควรใช้แนวทาง 2 ส่วน ได้แก่ การยกเว้นค่าจัดเก็บขยะในครัวเรือน หรือ หากแต่ละครัวเรือนมีปริมาณขยะไม่เกิน 500 ลิตรให้ได้รับการยกเว้น และ 2. ให้เน้นในการจัดเก็บในภาคธุรกิจแทน

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เป็นที่น่าเสียดาย เพราะไม่รู้จะยกเว้นไปตลอดหรือไม่ รวมถึงหากมีการพิจารณาใน 3 วาระรวดเดียว อาจจะทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องในอนาคตได้ ขณะเดียวกันจะทำให้รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1.5 พันล้านบาทหายไปทันที ทำให้กระทบกับแผนการจัดเก็บรายได้ของ กทม.โดยตรง

อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภากทม.มีมติเห็นชอบรับหลักการ จำนวน 16 คน ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ 11 คน โดยใช้เวลาพิจารณา 3 วัน ก่อนจะเสนอเข้าที่ประชุมสภา กทม.อีกครั้งเพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามต่อไปให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ตค.2562นี้ที่จะถึงกำหนดการเดิมที่จะมีการบังคับเก็บค่าขยะเพิ่มจากเดิม 4 เท่า

ก่อนหน้านี้คนกรุงเทพฯจะเสียเงินค่าขยะเดือนละ 20 บาท แต่เมื่อ1-2ปีที่ผ่านมามีการพิจารณาเพิ่มการจัดเก็บค่าขยะเป็น 80 บาทต่อเดือน เรื่องได้ผ่านความเห็นชอบจากสภากทม.แล้ว กำหนดจัดเก็บเริ่มวันที่ 1 ตค.2562นี้ อยู่ระหว่างการออกข้อบัญญัติกทม.และเสนอกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร

แต่สุดท้ายมีการยับยั้งเรื่องดังกล่าวด้วยเหตุผลข้างบน สภากทม.จึงจำเป็นต้องรีบพิจารณาเพื่อยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่จะเริ่มจัดเก็บค่าขยะเพิ่มจากเดิม 4 เท่ามีผลวันที่ 1 ตค.2562นี้ออกไปก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต