สมเด็จพระสังฆราชประทานเงิน 1 ล้านแก่รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยพายุ"ปาบึก"

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 17:07 น.
สมเด็จพระสังฆราชประทานเงิน 1 ล้านแก่รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยพายุ"ปาบึก"
สมเด็จพระสังฆราชประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้แก่รัฐบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาล เฝ้ากราบสักการะ พร้อมรับประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ"ปาบึก" ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต