"หมอมงคล"ย้ำทุกรัฐบาลต้องหนุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  • วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 18:00 น.

"หมอมงคล"ย้ำทุกรัฐบาลต้องหนุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

“หมอมงคล” เปิดงานรำลึก 11 ปี “นพ.สงวน” ย้ำทุกรัฐบาลต้องหนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นการลงทุนให้กับประชาชนผู้เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน รำลึก 11 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2561 ให้แก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ที่ได้รับคัดเลือกเพราะมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องด้านจิตอาสา มิตรภาพบำบัด เพื่อช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย ซึ่งปีนี้มูลนิธิมิตรภาพบำบัด หรือกองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ได้มอบรางวัลดีเด่นทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

1.รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทผู้ป่วย หรืออาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่นายปัญญา ชูศิริ จิตอาสาชมรมเพื่อนที่รู้ใจ โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายวัยโชติ กาญจนาภักดิ์ ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

2.รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการที่ดำเนินงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ นางปัทมา อิสระพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภทหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

4.รางวัลมิตรภาพบำบัดชมเชย ประเภทสื่อมวลชนที่ได้ดำเนินการหรือสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัด ได้แก่ นายสมศรี บุญมี พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นพ.มงคล กล่าวปาฐกถาเปิดงานว่า ยังมีสิ่งท้าทายที่สำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่คุณหมอสงวนได้ริเริ่มวางรากฐานไว้แล้ว คือ เราจะสร้างความยั่งยืนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้อย่างไรภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากหลายปัจจัย เช่น สังคมผู้สูงอายุที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆที่มีราคาแพงและอาจช่วยทำให้คนอายุยืนขึ้น รวมทั้งนโยบายแอบแฝงภายใต้ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีอำนาจและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันหาแนวทางเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจัดการกับสิ่งท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ที่สำคัญคือการนำแนวคิดจิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย คนเมื่อเจ็บป่วยย่อมต้องการคนที่เข้าใจ และต้องการคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากประสบการณ์จริงของเพื่อนคนไข้ด้วยกัน เพราะการมีเพื่อนที่มีประสบการณ์หรือประสบปัญหาเดียวกันช่วยเหลือกัน ให้ข้อมูลกัน เป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วย และครอบครัวสามารถยืนหยัดสู้กับโรคภัยได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วงท้ายชีวิตของคุณหมอสงวน ได้พยายามพัฒนางานจิตอาสา มิตรภาพบำบัดให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพของไทย” นพ.มงคล กล่าว

ข่าวอื่นๆ