สถ.ร่วมลงนามบึกทึกความร่วมมือพัฒนาวัดศูนย์กลางสุขภาพพลานามัย

  • วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 13:32 น.

สถ.ร่วมลงนามบึกทึกความร่วมมือพัฒนาวัดศูนย์กลางสุขภาพพลานามัย

กรมส่งเสริมการปกครองลงนามบักทึกความร่วมมือเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าร่มพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ พลานามัย และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ร่วมกับองค์กรเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะทำงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพบัณฑิต อธิการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะทำงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณูปการ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การเข้าร่วมลงนามในวันนี้ เพื่อดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ในการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เราต้องการให้มีขึ้นในสังคมของเรา เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพที่แข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนก็มีความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวม ซึ่งกรมฯ จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” นี้ และจะมอบหมายให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคร่วมกับทางวัดและชุมชน ในการเข้ามาร่วมพัฒนาวัด ตามแนวทาง 5ส นอกจากนี้ กรมฯ จะนำผลการดำเนินโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่หลักการพัฒนาวัดตามหลัก 5ส ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความรับรู้และความเข้าใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการฯ ต่อไป

ข่าวอื่นๆ